รายชื่อวิทยาการ ประจำปี 2565

1

อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์

3

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7

อาจารย์นิตยา นาคอินทร์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์

8

อาจารย์พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9

อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10

อาจารย์ยุภา คำตะพล

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

อาจารย์วรชัย ศรีเมือง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

อาจารย์วาสนา วงศ์ษา

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15

อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17

อาจารย์สุพรรษา น้อยนคร

กลุ่มสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ชัยงาม

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ